Polecane:

Przetarg

Koło: REMONT SANITARIATÓW CHŁOPCÓW NA PARTERZE I PIĘTRZE, SANITARIATU DZIEWCZĄT I PERSONELU NA PIĘTRZE ORAZ REMONT I PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANITARIATUDZIEWCZĄT NA PARTERZE W GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE, GM. KOŁO.
Numer ogłoszenia: 63523 – 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Sokołowie , Sokołowo 55, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 27 179, faks 63 26 27 103.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT SANITARIATÓW CHŁOPCÓW NA PARTERZE I PIĘTRZE, SANITARIATU DZIEWCZĄT I PERSONELU NA PIĘTRZE ORAZ REMONT I PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SANITARIATUDZIEWCZĄT NA PARTERZE W GIMNAZJUM W SOKOŁOWIE, GM. KOŁO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatu chłopców na parterze i piętrze, sanitariatu dziewcząt i personelu na piętrze oraz remontu i przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych sanitariatu dziewcząt na parterze Gimnazjum w Sokołowie, gm. Koło. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego obejmuje wykonanie różnych robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – opisanych szczegółowo jako przedmiary robót do wyceny dla oferentów – stanowiących załącznik do niniejszego postępowania. Szczegółowa charakterystyka i zakres oraz ilość robót do wykonania zostały opisane w przedmiarach robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Maksymalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły – spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika że wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu ( o ile taka sytuacja występuje ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95.00
 • 2 – Okres rękojmi – 5.00

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnsokolowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum w Sokołowie, Sokołowo 55, 62-600 Koło..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Gimnazjum w Sokołowie, Sokołowo 55, 62-600 Koło – gabinet Dyrektora..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Kwiecień 2019
P W Ś C P S N
« Maj    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Dane kontaktowe:

Adres:
Sokołowo 55,
62-600 Koło
tel. 63 26 17 179
fax. 63 26 27 103
e-mail: gimnazjum_sokolowo@poczta.onet.pl